close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZGONY

 •  

  W przypadku zgonu, który nastąpił za granicą można dokonać pochówku ciała lub prochów w Polsce. Zgodnie z prawem polskim (Ustawa z dnia  31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych Dz. U. 1959 Nr 11, poz. 62 ze zmianami) prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, odpowiednio:

   

  - pozostały małżonek,

  - krewni zstępni (dzieci, wnuki),

  - krewni wstępni (rodzice, dziadkowie),

  - krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa (rodzeństwo, wuj, bratanek),

  - powinowaci w linii prostej do 1 stopnia pokrewieństwa (np. rodzice małżonka).

   

  W celu sprowadzenia zwłok do Polski niezbędne jest skorzystanie z usług firmy specjalizującej się w międzynarodowym transporcie zwłok oraz:

   

  - dokonanie rejestracji zgonu danej osoby w duńskiej parafii właściwej ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego (w regionie Jutlandii Południowej, zgony rejestrowane są we właściwych gminach)

  - uzyskanie w Polsce od starosty lub prezydenta miasta zezwolenia na sprowadzenie oraz pochowanie ciała w Polsce

  - uzyskanie w Styrelsen for Patientsikkerhed dokumentu zezwalającego na wywóz zwłok - LIGPAS. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na duńskiej stronie: https://stps.dk/en/health-professionals-and-authorities/inquests-and-autopsies/issuance-of-mortuary-passports

  - otrzymanie zaświadczenia wydanego przez polskiego konsula stwierdzającego, że zwłoki mogą być sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aby uzyskać to zaświadczenie niezbędne jest przedstawienie następujących dokumentów:

   

  -Akt zgonu (odpis aktu zgonu wydanego przez USC w Polsce lub duński Personattest).

  -Duński dokument zezwalający na przewóz zwłok - Laissez passer – LIGPAS, wydany przez duński urząd Styrelsen for Patientsikkerhed

  -Pozwolenie starosty lub prezydenta miasta, właściwego dla miejsca pochówku w Polsce (gdzie znajduje się cmentarz) na sprowadzenie i pochowanie zwłok w Polsce.

  Za wydanie pozwolenia na transport zwłok do kraju pobierana jest opłata – 374 DKK.

   

  Sprowadzenie urny z prochami osoby zmarłej do Polski wymaga:

   

  - dokonania rejestracji zgonu danej osoby w duńskiej parafii właściwej ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego (w Regionie Jutlandii Południowej zgony rejestrowane są we właściwych gminach).

  - uzyskania w Polsce od starosty lub prezydenta miasta zezwolenia na sprowadzenie oraz pochowanie prochów w Polsce

  - otrzymania zaświadczenia wydanego przez polskiego konsula stwierdzającego, że prochy mogą być sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aby uzyskać to zaświadczenie niezbędne jest przedstawienie następujących dokumentów:

   

  -Akt zgonu (odpis aktu zgonu wydanego przez USC w Polsce lub duński Personattest).

  -potwierdzenie kremacji wraz z informacją, że urna zawiera tylko prochy osoby zmarłej, wydane przez krematorium lub gminę duńską

  -pozwolenie starosty lub prezydenta miasta, właściwego dla miejsca pochówku w Polsce (gdzie znajduje się cmentarz) na sprowadzenie i pochowanie prochów w Polsce. Za wydanie pozwolenia na transport prochów do kraju pobierana jest opłata wg Tabeli Opłat Konsularnych – 374 DKK.

   

   

  UWAGA! Referat Konsularny nie ma możliwości opłacania ani dopłacania do kosztów transportu zwłok do Polski.

   

   

  WAŻNE! W przypadku gdyby rodzina nie zdecydowała się przewóz zwłok zmarłego do Polski, zostanie on pochowany na cmentarzu w Danii, na koszt państwa duńskiego. W takim przypadku ciało zmarłego podlega kremacji, a prochy rozsypaniu.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: