close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE, ŻE ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM MOŻNA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO ZA GRANICĄ

 •  

  Celem uzyskania  zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą wydawanego przez konsula, niezbędne jest osobiste stawiennictwo w Referacie ds. Konsularnych Ambasady RP w Kopenhadze. Przed przyjazdem do urzędu należy umówić się na spotkanie poprzez stronę www.e-konsulat.gov.pl - wybierając rodzaj sprawy - sprawy prawne.

   

  W trakcie wizyty konieczne jest okazanie następujących dokumentów:

   

  1. ważny polski paszport lub dowód osobisty;
  2. odpis aktu urodzenia lub jeśli wnioskodawca pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa (np. orzeczenie sądu).
  3. dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka lub małżonki. Jeśli dokument ten sporządzony jest w innym języku niż j. polski lub duński, wymagane jest również przedłożenie tłumaczenia przysięgłego tego dokumentu na j. polski. Dokumenty inne niż wydane w kraju UE powinny dodatkowo być opatrzone klazulą apostille lub, gdy państwo pochodzenia dokumentu nie jest stroną konwencji o apostille, zalegalizowane przez polską placówkę dyplomatyczną.
  4. Nie jest wymogiem, ale pomocne może być okazanie kopii dokumentu tożsamości przyszłego małżonka lub małżonki wnioskodawcy.

   

  Do wyżej wymienionych dokumentów załącza się wypełniony formularz:

   

  1. zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

  Opłata konsularna za uzyskanie zaświadczenia wynosi: 374 DKK.  Opłatę wnosi się w gotówce w kasie urzędu, w dniu wizyty.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: