close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UZNANIE DUŃSKICH ROZWODÓW SĄDOWYCH

 • UWAGA!

   

  Referat Konsularny Ambasady RP w Kopenhadze nie pośredniczy w realizacji przez interesantów wniosków o uznanie (rejestrację) duńskich orzeczeń sądowych dotyczących rozwodu. Urząd nie przyjmuje także do tłumaczenia duńskich dokumentów rozwodowych. W celu dokonania takiego tłumaczenia osoby winny kontaktować się z polskimi tłumaczami przysięgłymi urzędującymi na terenie Danii (lista tłumaczy w naszej informacji nt. tłumaczenia dokumentów) lub z tłumaczami przysięgłymi języka duńskiego urzędującymi w Polsce (lista tłumaczy dostępna jest na stronie polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/translator,704.html)

   

   

  1. Jeśli orzeczenie sądu w sprawie rozwodu zostało wydane przed 2 lipca 2009 roku

   

  Orzeczenie rozwodowe wydane przez władze duńskie w stosunku do obywatela polskiego może zostać uznane za skuteczne na terenie Polski jedynie w drodze postępowania przed polskim sądem.

   

  W przypadku gdy rozwód został orzeczony w trybie sądowym, konieczne jest poświadczenie prawomocności wyroku przez ten sąd, który go wydał. W związku z tym powinien Pan(i) zgłosić się osobiście lub przesłać dokument pocztą do właściwego sądu, aby oryginalny egzemplarz/urzędowy odpis wyroku (nie kserokopia) został opatrzony adnotacją o stwierdzeniu prawomocności /ankepåtegning/ o treści:

   

  "Det attesteres herved, at anke ikke er iværksat inden ... dage/uger fra ovenstående doms afsigelse"
  [tłum. "Zaświadcza się niniejszym, że od powyższego wyroku nie złożono odwołania w terminie ... dni/tygodni od jego ogłoszenia."]

   

  Dokument z powyższą adnotacją powinien zostać przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli przekład wykonany jest przez tłumacza przysięgłego języka polskiego w Danii, tłumaczenie powinno być poświadczone klauzulą Apostille. Przekład wykonany przez tłumacza przysięgłego w Polsce nie wymaga poświadczenia.

   

  Niezależnie od tłumaczenia dokumentu na język polski, duński oryginał orzeczenia należy zalegalizować w duńskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Borgerservice- Legaliseringen), Asiatisk Plads 2, 1448  Kobenhavn K, tel. 33921233 (oznacza to przystawienie pieczęci ''Apostille'' poświadczającej zgodność dokumentu z duńskim prawem).

   

  Następnie wniosek o uznanie orzeczenia zagranicznego (przykład wniosku można wydrukować) wraz z załącznikami należy złożyć we właściwym Sądzie Okręgowym w Polsce. Jeżeli zamieszkuje Pan(i) obecnie na stałe w Danii, sądem właściwym do rozpatrzenia sprawy jest Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy, Al. Solidarności 127, 00-951 Warszawa, tel. (0-048 22) 620 36 52 lub 620 37 33, w przeciwnym razie - Sąd Okręgowy właściwy dla Pana(i) miejsca zamieszkania w Polsce.

   

  Do wniosku należy załączyć:

   

  -oryginał/urzędowy odpis orzeczenia rozwodowego (Skilsmissedom)

  -uwierzytelniony przekład orzeczenia na język polski

  -odpis aktu małżeństwa zawartego lub zarejestrowanego w Polsce.

   

  Wniosek o uznanie wyroku sądu zagranicznego w 3 egzemplarzach oraz załączniki w 5 egzemplarzach (tj. po jednym oryginale i 4 fotokopie) należy złożyć w sądzie.

   

  Wniosek może być sporządzony pismem odręcznym, pismem maszynowym lub na komputerze, jednak wszystkie egzemplarze powinny być przez Pana(-nią) własnoręcznie podpisane.

   

  Jeżeli mieszka Pan(i) obecnie w Danii, powinien Pan(i) wyznaczyć pełnomocnika do doręczeń (wzór pełnomocnictwa można wydrukować), na którego adres będzie przychodzić korespondencja z sądu. Pełnomocnikiem do doręczeń może być każda pełnoletnia osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych mieszkająca na stałe w Polsce. Jeśli nie będzie Pan(i) mógł osobiście uczestniczyć w postępowaniu przed sądem (w trakcie postępowania będzie przeprowadzona rozprawa) powinien Pan(i) wyznaczyć pełnomocnika w sprawie (wzór pełnomocnictwa można wydrukować) paszportem i w obecności konsula złożyć podpis pod pełnomocnictwem. Opłata za poświadczenie podpisu wynosi 224,- DKK.

   

  Były małżonek osoby wnioskującej jest uczestnikiem postępowania. We wniosku należy wskazać jego aktualny (lub ostatni znany) adres zamieszkania. W przypadku braku adresu należy przedstawić sądowi zaświadczenie władz duńskich, że adres jest nieznany i złożyć wniosek o ustanowienie kuratora. Małżonek osoby wnioskującej nie musi ustanawiać pełnomocnika. Dla przyspieszenia sprawy może ustanowić pełnomocnika do doręczeń w Polsce, przy czym może to być ta sama osoba, która jest pełnomocnikiem do doręczeń osoby wnioskującej.

   

  Koszty sądowe obejmują opłaty sądowe i zwrot wydatków. Opłaty sądowe to tzw. wpis i opłata kancelaryjna. Można je wnieść dokonując przelewu na konto sądu, bądź kupując w kasie sądu i kasując na składanym dokumencie znaki opłaty sądowej za odpowiednią kwotę. Wpis sądowy należy uiścić przy składaniu wniosku. Opłatę kancelaryjną pobiera się za odpisy (np. wyroku) i zaświadczenia wydawane przez sąd. Zwrot wydatków dotyczy rzeczywistych kosztów ponoszonych w trakcie postępowania, np. należności kuratora ustanowionego w danej sprawie.

   

  Po przeprowadzeniu rozprawy sąd wyda postanowienie o uznaniu duńskiego orzeczenia za skuteczne na obszarze Polski.

   

  2. Jeśli decyzja administracyjna o rozwodzie została wydana po 2 lipca 2009 roku

   

  Uznanie następuje na podstawie zapisów kodeksu postępowania cywilnego oraz Konwencji o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzonej w Hadze dnia 1 czerwca 1970r. (Dz. U z 2001r. Nr 53, poz.561). Sprawę załatwia się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania w poprzez wpisanie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa. Wniosek o uznanie orzeczenia można składać osobiście, przez pełnomocnika lub przez przesłanie dokumentów do USC miejsca sporządzenia aktu stanu cywilnego. W celu uzyskania dokładnych informacji w tym zakresie prosimy o kontakt z właściwym USC w Polsce.

   

  W przypadku gdy rozwód został orzeczony w trybie sądowym, konieczne jest poświadczenie prawomocności wyroku przez ten sąd, który go wydał. W związku z tym powinien Pan(i) zgłosić się osobiście lub przesłać dokument pocztą do właściwego sądu, aby oryginalny egzemplarz/urzędowy odpis wyroku (nie kserokopia) został opatrzony adnotacją o stwierdzeniu prawomocności /ankepåtegning/ o treści:

   

  "Det attesteres herved, at anke ikke er iværksat inden ... dage/uger fra ovenstående doms afsigelse"
  [tłum. "Zaświadcza się niniejszym, że od powyższego wyroku nie złożono odwołania w terminie ... dni/tygodni od jego ogłoszenia."]

   

  Dokument z powyższą adnotacją powinien zostać przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli przekład wykonany jest przez tłumacza przysięgłego języka polskiego w Danii, tłumaczenie powinno być poświadczone klauzulą Apostille. Przekład wykonany przez tłumacza przysięgłego w Polsce nie wymaga poświadczenia.

   

  Niezależnie od tłumaczenia dokumentu na język polski, duński oryginał orzeczenia należy zalegalizować w duńskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Borgerservice- Legaliseringen), Asiatisk Plads 2, 1448  Kobenhavn K, tel. 33921233 (oznacza to przystawienie pieczęci ''Apostille'' poświadczającej zgodność dokumentu z duńskim prawem).

   

   

  Podstawa prawna:

   

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 18.05.1964r.) z późniejszymi zmianami.

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz.U. z 05.03.1964r.) z późniejszymi zmianami, 

  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. z 01.12.1964r.) z późniejszymi zmianami,

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: