close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UZNANIE DUŃSKICH ROZWODÓW ADMINISTRACYJNYCH

 • UWAGA!

   

  Referat Konsularny Ambasady RP w Kopenhadze nie pośredniczy w realizacji przez interesantów wniosków o uznanie (rejestrację) duńskich decyzji administracyjnych dotyczących rozwodu. Urząd nie przyjmuje także do tłumaczenia duńskich dokumentów rozwodowych. W celu dokonania takiego tłumaczenia osoby winny kontaktować się z polskimi tłumaczami przysięgłymi urzędującymi na terenie Danii (lista tłumaczy w naszej informacji nt. tłumaczenia dokumentów) lub z tłumaczami przysięgłymi języka duńskiego urzędującymi w Polsce (lista tłumaczy dostępna jest na stronie polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/translator,704.html)

   

   

  1. Jeśli decyzja administracyjna o rozwodzie została wydana przed 2 lipca 2009 roku:

   

  Orzeczenie rozwodowe wydane przez władze duńskie w stosunku do obywatela polskiego może zostać uznane za skuteczne na terenie Polski jedynie w drodze postępowania przed polskim sądem.

   

  W przypadku gdy rozwód został orzeczony w trybie administracyjnym przez duński urząd administracji regionalnej Statsforvaltning (lub w przypadku starszych dokumentów - Statsamt lub Overpræsidium w Kopenhadze), konieczne jest urzędowe poświadczenie odpowiednich władz duńskich, że taka decyzja rozwodowa jest w świetle duńskiego prawa równorzędna z wyrokiem sądu. Poświadczenie takie można uzyskać albo we właściwym miejscowo urzędzie Statsforvaltningen albo  w Ankestyrelsen Familieretsafdelingen, Teglholmsgade 3, 2450 Sydhavn, tel: +45 33 41 12 00. Oryginalny egzemplarz/urzędowy odpis decyzji (nie kserokopia) będzie w tym urzędzie opatrzony adnotacją o stwierdzeniu prawomocności /retskraftspåtegning/ o następującej treści:

   

  "Det attesteres herved, at ægteskabet mellem /mandens navn/ født d. /mandens fødselsdato/ og /hustruens navn/ født d. /hustruens fødselsdato/ er endeligt opløst ved foranstående skilsmissebevilling af /dato/. Begge parter kan herefter i henhold til dansk ret indgå nyt ægteskab."

  [tłum. "Niniejszym zaświadcza się, że związek małżeński pomiędzy /imię i nazwisko męża/ ur. dnia /data ur. męża/ i /imię i nazwisko żony/ ur. dnia /data ur. żony/ został rozwiązany powyższą decyzją rozwodową z dnia /data wydania decyzji/. Obie strony mogą zgodnie z prawem duńskim wstąpić w nowe związki małżeńskie."]

   

  Poświadczenie może być także wydane w j. angielskim w formie załącznika do rozwodu.

   

  Jeżeli orzeczenie było tłumaczone przez tłumacza na terenie Danii, wówczas oryginał orzeczenia, wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez duńskiego tłumacza przysięgłego należy zalegalizować w Wydziale Konsularnym duńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Borgerservice - Legalisation ) przy Asiatisk Plads 2, 1448 Kobenhavn K. Tel. 33 92 12 33  (oznacza to opatrzenie dokumentu klauzulą „Apostille"). Jeżeli tłumaczenie wykonane jest przez polskiego tłumacza przysięgłego, wówczas wymóg uzyskania klauzuli „Apostille" dotyczy jedynie samego przeczenia rozwodowego.

   

  Następnie wniosek o uznanie orzeczenia zagranicznego (przykład wniosku można wydrukować) wraz z załącznikami należy złożyć we właściwym Sądzie Okręgowym w Polsce. Jeżeli zamieszkuje Pan(i) obecnie na stałe w Danii, sądem właściwym do rozpatrzenia sprawy jest Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy, Al. Solidarności 127, 00-951 Warszawa, tel. (0-048 22) 620-3652 lub 620-3733, w przeciwnym razie - Sąd Okręgowy właściwy dla Pana(i) miejsca zamieszkania w Polsce.

   

  Do wniosku należy załączyć:

   

  -oryginał/urzędowy odpis orzeczenia rozwodowego (Skilsmissebevilling)

  -uwierzytelniony przekład (tłumaczenie) orzeczenia na język polski

  -odpis aktu małżeństwa zawartego lub zarejestrowanego w Polsce.

   

  Wniosek o uznanie wyroku sądu zagranicznego w 3 egzemplarzach oraz załączniki w 5 egzemplarzach (tj. po jednym oryginale i 4 fotokopie) należy złożyć w sądzie.

   

  Wniosek może być sporządzony pismem odręcznym, pismem maszynowym lub na komputerze, jednak wszystkie egzemplarze powinny być własnoręcznie podpisane.

   

  Jeżeli mieszka Pan(i) obecnie w Danii, powinien Pan(i) wyznaczyć pełnomocnika do doręczeń (wzór pełnomocnictwa można wydrukować), na którego adres będzie przychodzić korespondencja z sądu. Pełnomocnikiem do doręczeń może być każda pełnoletnia osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych mieszkająca na stałe w Polsce. Jeśli nie będzie Pan(i) mógł osobiście uczestniczyć w postępowaniu przed sądem (w trakcie postępowania będzie przeprowadzona rozprawa) powinien Pan(i) wyznaczyć pełnomocnika w sprawie (wzór pełnomocnictwa można wydrukować), który będzie Pana(-nią) reprezentował przed sądem. Pełnomocnikiem do prowadzenia sprawy może być adwokat, a ponadto rodzice, małżonek, ktoś z rodzeństwa lub pełnoletnich dzieci wnioskodawcy, zamieszkały w Polsce (wyznaczenie pełnomocnika w sprawie nie jest warunkiem nieodzownym do rozpatrzenia sprawy przez sąd).

   

  Ta sama osoba może być jednocześnie pełnomocnikiem w sprawie i pełnomocnikiem do doręczeń. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i powinno być przez Pana(-nią) własnoręcznie podpisane. Z reguły sądy wymagają, by własnoręczność podpisu była potwierdzona przez notariusza bądź polskiego konsula. W tym celu należy stawić się osobiście w Wydziale Konsularnym (od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-13.00, oprócz środy) z napisanym pełnomocnictwem i paszportem i, w obecności konsula złożyć podpis pod pełnomocnictwem. Opłata za poświadczenie podpisu wynosi 224 kr.

   

  Były małżonek osoby wnioskującej jest uczestnikiem postępowania. We wniosku należy wskazać jego aktualny (lub ostatnio znany) adres zamieszkania. W przypadku braku adresu należy przedstawić sądowi zaświadczenie władz duńskich, że adres jest nieznany i złożyć wniosek o ustanowienie kuratora. Małżonek osoby wnioskującej nie musi ustanawiać pełnomocnika. Dla przyspieszenia sprawy może ustanowić pełnomocnika do doręczeń w Polsce, przy czym może to być ta sama osoba, która jest pełnomocnikiem do doręczeń osoby wnioskującej.

   

  Po przeprowadzeniu rozprawy sąd wyda postanowienie o uznaniu duńskiego orzeczenia za skuteczne na obszarze Polski.

   

   

  2. Jeśli decyzja administracyjna o rozwodzie została wydana po 2 lipca 2009 roku

   

  Uznanie następuje na podstawie kodeksu postępowania cywilnego oraz Konwencji o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzonej w Hadze dnia 1 czerwca 1970r. (Dz. U z 2001r. Nr 53, poz.561). Sprawę załatwia się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania w poprzez wpisanie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa. Wniosek o uznanie orzeczenia można składać osobiście, przez pełnomocnika lub przez przesłanie dokumentów do USC miejsca sporządzenia aktu stanu cywilnego. W celu uzyskania dokładnych informacji w tym zakresie prosimy o kontakt z właściwym USC w Polsce.

   

  W przypadku gdy rozwód został orzeczony w trybie administracyjnym przez duński urząd administracji regionalnej (Statsforvaltning), konieczne jest urzędowe poświadczenie odpowiednich władz duńskich, że taka decyzja rozwodowa jest w świetle duńskiego prawa równorzędna z wyrokiem sądu. Poświadczenie takie można uzyskać albo we właściwym miejscowo urzędzie Statsforvaltning albo  w Ankestyrelsen Familieretsafdelingen, Teglholmsgade 3, 2450 Sydhavn, tel: +45 33 41 12 00. Oryginalny egzemplarz/urzędowy odpis decyzji (nie kserokopia) będzie w tym urzędzie opatrzony adnotacją o stwierdzeniu prawomocności /retskraftspåtegning/ o następującej treści:

   

  "Det attesteres herved, at ægteskabet mellem /mandens navn/ født d. /mandens fødselsdato/ og /hustruens navn/ født d. /hustruens fødselsdato/ er endeligt opløst ved foranstående skilsmissebevilling af /dato/. Begge parter kan herefter i henhold til dansk ret indgå nyt ægteskab."

   

  [tłum. "Niniejszym zaświadcza się, że związek małżeński pomiędzy /imię i nazwisko męża/ ur. dnia /data ur. męża/ i /imię i nazwisko żony/ ur. dnia /data ur. żony/ został rozwiązany powyższą decyzją rozwodową z dnia /data wydania decyzji/. Obie strony mogą zgodnie z prawem duńskim wstąpić w nowe związki małżeńskie."]

   

  Jeżeli orzeczenie było tłumaczone przez tłumacza na terenie Danii, wówczas oryginał orzeczenia, wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez duńskiego tłumacza przysięgłego należy zalegalizować w Wydziale Konsularnym duńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Borgerservice - Legalisation ) przy Asiatisk Plads 2, 1448 Kobenhavn K. Tel. 33 92 12 33  (oznacza to opatrzenie dokumentu klauzulą „Apostille"). Jeżeli tłumaczenie wykonane jest przez polskiego tłumacza przysięgłego, wówczas wymóg uzyskania klauzuli „Apostille" dotyczy jedynie samego przeczenia rozwodowego.

   

  Poświadczenie może być także wydane w j. angielskim w formie załącznika do rozwodu.

   

   

  Podstawa prawna:

   

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 18.05.1964r.) z późniejszymi zmianami.

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz.U. z 05.03.1964r.) z późniejszymi zmianami, 

  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. z 01.12.1964r.) z późniejszymi zmianami,

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: