close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PIERWSZY PASZPORT DZIECKA URODZONEGO W SZWECJI

 • WYDANIE PIERWSZEGO PASZPORTU DLA POLSKIEGO OBYWATELA, PASZPORT TYMCZASOWY - SZWECJA

   

  UWAGA!

   

  Informujemy, że w celu złożenia wniosku o paszport konieczne jest dokonanie zarezerwowania terminu wizyty poprzez stronę internetową

   

  www.e-konsulat.gov.pl

   

  Obywatele polscy, w tym małoletni, którzy urodzili się za granicą, nie figurują automatycznie w polskich rejestrach państwowych (np. rejestr PESEL, rejestr stanu cywilnego). To samo może dotyczyć osób,  które nabyły polskie obywatelstwo (przez nadanie, przywrócenie lub uznanie za obywatela polskiego).

  Uzyskanie pierwszego paszportu dla osoby w powyższej sytuacji wiąże się więc z koniecznością uzyskania polskiego aktu urodzenia (a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim także aktu małżeństwa) oraz, na podstawie uzyskanych odpisów polskich aktów stanu cywilnego -nadania numeru PESEL. Aby uzyskać polski akt urodzenia (akt małżeństwa), należy dokonać transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego w polskim rejestrze stanu cywilnego. Można tego dokonać m.in. za pośrednictwem najbliższej rodziny lub pełnomocnika w Polsce lub za pośrednictwem urzędu konsularnego w Kopenhadze. Szczegółową informację na ten temat znajdą Państwo w zakładce „Rejestracja duńskiego aktu stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa) w Polsce” http://kopenhaga.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/sprawy_prawne/kopenhaga_dk_a_50/

  Uzyskanie polskiego aktu urodzenia (ewentualnie także aktu małżeństwa) umożliwi konsulowi wystąpienie o nadanie numeru PESEL dla osoby ubiegającej się o paszport. Małoletnim w wieku 0-13 lat wydawane są paszporty z okresem ważności 5 lat. Małoletnim powyżej 13 roku życia oraz osobom dorosłym, wydawane są paszporty z okresem ważności 10 lat. Do wydania tych dokumentów niezbędne jest posiadanie polskiego aktu urodzenia i numeru PESEL. 

  Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych,  możliwe jest wydanie paszportu tymczasowego przez konsula:

  - osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu biometrycznego

  -  osobom przebywającym czasowo za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu;

  - osobom przebywającym w za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny;

  - osobom przebywającym za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową;

  - osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

   

  Jednocześnie, art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy o dokumentach paszportowych stanowi, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wydanie przez konsula paszportu tymczasowego małoletniemu urodzonemu za granicą bez zamieszczania w tym paszporcie numeru PESEL. Konsul może wydać taki dokument wyłącznie w przypadkach szczególnie uzasadnionych – np. jako pierwszy dokument paszportowy dla noworodka m.in. gdy zachodzi potrzeba pilnego wyjazdu dziecka wraz z rodzicami z Danii.

  Paszport tymczasowy ważny jest przez okres do 12 miesięcy, jednak okres ważności tego dokumentu ustalany jest indywidualnie w każdej sprawie i  dostosowywany jest do okoliczności, o których mowa w art. 23 ustawy o dokumentach paszportowych.

  Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie (obecni oboje w dniu składania wniosku). Przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego nie jest wymagana obecność dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia.

   

  ZGODA RODZICÓW NA WYDANIE DOKUMENTU PASZPORTOWEGO

   

  Wymagana jest pisemna zgoda rodziców na wydanie dokumentu paszportowego, wyrażona osobiście w dniu składania wniosku. Jeśli jednak jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów nie może przyjechać złożyć wniosku o paszport, wniosek złożony przez jednego rodzica lub jednego opiekuna wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy (Urząd Wojewódzki/Dział Paszportowy w Polsce, konsul RP za granicą) lub notariusza uznaje się za złożony wspólnie przez rodziców. Poświadczony podpis jednego rodziców na zgodzie na wydanie dokumentu paszportowego będzie akceptowany w sprawie, jeśli od dnia jego poświadczenia do dnia złożenia wniosku paszportowego nie upłynęło więcej jak 3 miesiące.

  W przypadku, gdy prawo decydowania w sprawie wydania paszportu przysługuje tylko jednemu z rodziców konieczne jest okazanie orzeczenia właściwego sądu rodzinnego wskazującego na ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich drugiego rodzica albo postanowienia sądu o zgodzie na wydanie dziecku paszportu bez zgody drugiego rodzica. Jeśli  jedno z rodziców nie żyje konieczne jest okazanie odpisu aktu zgonu.

  DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O PASZPORT TYMCZASOWY DLA OSOBY MAŁOLETNIEJ URODZONEJ ZA GRANICĄ LUB DLA OBYWATELA POLSKIEGO, ZAMIESZKAŁEGO POZA OKRĘGIEM KONSULARNYM 

   

  W przypadku polskich obywateli, urodzonych w Szwecji:

  1. szwedzki akt urodzenia - PERSONBEVIS, wzór 120 (3 stronnicowy z danymi o rodzicach) wydawany przez Skatteverket.

   

  UWAGA! UWAGA!  Wydanie każdego paszportu tymczasowego dla osoby (także małoletniego), która nie posiada polskiego aktu stanu cywilnego oraz nr PESEL następuje w wyjątkowych okolicznościach. Po uzyskaniu paszportu tymczasowego w powyższych okolicznościach, należy mieć na względzie, że wydanie kolejnego dokumentu paszportowego niezbędne będzie przedłożenie aktu wydanego przez polski urząd stanu cywilnego.

   2. Ważne paszporty lub w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej ważne dowody osobiste rodziców.

  3. Jedno kolorowe, wycięte zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowujące naturalny kolor skóry, mające dobrą ostrość oraz pokazujące twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej. W przypadku dziecka - twarzy nie może zasłaniać zabawka czy też część ubrania. Na zdjęciu nie może znajdować się inna osoba.

  4. Wypełniony formularz - Wniosek o wydanie paszportu wraz z zawartą na nim zgodą rodziców - 1 egzemplarz, dostępny w urzędzie.

   

  Czas oczekiwania na paszport wynosi: ok. 2 tygodni.

   

  Opłatę za wydanie paszportu - 224 DKK - wnosi się w gotówce w dniu złożenia wniosku w kasie urzędu. Kasa nie przyjmuje płatności przy użyciu kart płatniczych lub kredytowych. Płatność musi być dokonana w koronach duńskich.

   

  Odbiór paszportu następuje osobiście, przez jednego z rodziców. Rodzic w trakcie odbioru musi okazać swój ważny paszport lub w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej ważny dowód osobisty. W przypadku gdy dziecko posiadało już paszport, przy odbiorze nowego paszportu należy okazać stary paszport do anulowania. W drodze wyjątku, kiedy dojazd do urzędu związany jest szczególnymi trudnościami, np. w związku z wysokimi kosztami dojazdu (np. przejazd przez Most nad Sundem) czy w związku ze znaczną odległością miejsca zamieszkania od urzędu konsularnego, konsul może wyrazić zgodę na przesłanie paszportu pocztą. Strona obowiązana jest do pokrycia kosztów przesyłki pocztowej.

   

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. nr 143, poz. 1027 z późn. zm.),

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1026)

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: