close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PASZPORT DLA DZIECKA POWYŻEJ 13 ROKU ŻYCIA

 • WYDANIE PASZPORTU 10 -LETNIEGO DLA DZIECKA, KTÓRE  UKOŃCZYŁO 13 LAT I NIE UKOŃCZYŁO 18 LAT

   

  UWAGA!

   

  Informujemy, że w celu złożenia wniosku o paszport konieczne jest dokonanie zarezerwowania terminu wizyty poprzez stronę internetową

   

  www.e-konsulat.gov.pl

   

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych z 13 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 143, poz. 1027 z późn. zm.) wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście. Nie ma zatem możliwości złożenia wniosku drogą korespondencyjną.

   

   

   

  ZGODA RODZICÓW NA WYDANIE PASZPORTU

   

  Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie. W trakcie składania wniosku o wydanie paszportu 10-letniego obecność dziecka jest obowiązkowa.

  Do wydania paszportu małoletniego, wymagana jest pisemna zgoda rodziców, wyrażona osobiście w dniu składania wniosku. Jeśli jednak jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów nie może przyjechać złożyć wniosku o paszport, wniosek może być złożony przez jednego rodzica lub jednego opiekuna wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica, którego własnoręczność podpisu poświadcza organ paszportowy (Urząd Wojewódzki/Dział Paszportowy w Polsce, Konsul RP za granicą) lub notariusz Poświadczony podpis rodzica na zgodzie dotyczącej wydania paszportu przyjmujemy do sprawy, jeśli został złożony nie dalej, niż 3 miesiące przed dniem składania wniosku paszportowego.

   

  W przypadku, gdy jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej, lub została ona ograniczona w sposób, który nie wymaga jego zgody na wydanie dokumentu paszportowego, rodzic składający wniosek okazuje orzeczenie właściwego sądu rodzinnego, wskazujące na ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich drugiego rodzica. Jeśli  jedno z rodziców nie żyje, konieczne jest okazanie aktu zgonu. W przypadku dzieci, których ojcostwo nie zostało ustalone, wymagane jest przedłożenie odpisu zupełnego aktu urodzenia.

  W przypadku braku porozumienia rodziców posiadających władzę rodzicielską w przedmiocie wydania paszportu dla dziecka, bądź tez w przypadku gdy nie jest możliwe uzyskanie zgody jednego z rodziców, rodzic składający wniosek paszportowy dla dziecka, przedkłada postanowienie sądu o zgodzie na wydanie dziecku paszportu bez zgody drugiego rodzica.

   

   

   

  UWAGA! DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O PASZPORT 10-LETNI KONIECZNE JEST POSIADANIE NR PESEL

   

  Jeśli dziecko nie posiada nr PESEL, wraz z wnioskiem paszportowym konieczne jest przedłożenie odpisu polskiego aktu urodzenia małoletniego.

   

   

  DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O PASZPORT DLA DZIECKA POWYŻEJ 13 ROKU ŻYCIA:

   

   

  1. Paszport lub paszport tymczasowy dziecka, jeśli dziecko posiada te dokumenty. Jeśli dziecko posiada tylko tymczasowy dowód osobisty, konieczne jest okazanie tego dokumentu. W trakcie składania wniosku niezbędne jest okazanie posiadanego dokumentu paszportowego dziecka, nawet jeśli utracił już ważność.

  2. Ważne paszporty lub w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej - ważne dowody osobiste rodziców.

  3. Jedno kolorowe, wycięte zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym, białym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie twarz i oczy, tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Zdjęcie ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

  4. Wypełniony formularz - Wniosek o wydanie paszportu razem ze zgodą rodziców - 1 egzemplarz, dostępny w urzędzie.

  5. Jeśli dziecko nie posiada numer PESEL - oryginał skróconego lub zupełnego odpisu aktu urodzenia dziecka wydanego przez polski urząd stanu cywilnego.

  UWAGA! W przypadku dzieci, których ojcostwo nie jest ustalone, matka dziecka przedkłada przy składaniu wniosku odpis zupełny polskiego aktu urodzenia – także w przypadku, gdy dziecko posiada numer PESEL.

  6. Legitymacja szkolna dziecka lub zaświadczenie potwierdzające, że małoletni uczęszcza do szkoły -  w celu zastosowania zniżki w opłacie.

   

  Czas oczekiwania na paszport: ok. 6 tygodni.

   

  Opłatę  za wydanie paszportu - 411 DKK wnosi się w gotówce w dniu złożenia wniosku w kasie urzędu. Kasa nie przyjmuje płatności przy użyciu kart płatniczych lub kredytowych.

   

  Odbiór paszportu następuje osobiście, przez jednego z rodziców. Rodzic w trakcie odbioru musi okazać swój ważny paszport lub w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej ważny dowód osobisty. W przypadku gdy dziecko posiadało już paszport, przy odbiorze nowego paszportu należy okazać ten dokument do anulowania.  Jeśli dziecko było wpisane do paszportu jednego z rodziców, konieczne jest okazanie tego dokumentu celem wykreślenia dziecka. W drodze wyjątku, kiedy dojazd do urzędu jest szczególnie utrudniony, np. związany z wysokimi kosztami dojazdu (przejazd przez most nad Wielkim Bełtem) czy w związku ze znaczną odległością miejsca zamieszkania od urzędu konsularnego, konsul może wyrazić zgodę na przesłanie paszportu pocztą. Koszt przesłania paszportu ponosi wnioskodawca. 

   

  Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych utrata ważnego paszportu z winy posiadacza powoduje konieczność poniesienia kosztów podwyższonej opłaty paszportowej przy składaniu wniosku o nowy paszport 10-letni dla małoletniego – 1567 DKK. Dlatego też w przypadku utraty paszportu bez winy posiadacza, w trakcie ubiegania się o wydanie nowego paszportu konieczne jest okazanie dokumentu potwierdzającego taki stan rzeczy. W przypadku kradzieży jest to raport z Policji lub zgłoszenie - Erklaering til politiet angående et mistet pas eller identitetsdokument.

   

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. nr 143, poz. 1027 z późn. zm.),

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. Nr 152, poz. 1026 z późn. zm.).

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: