close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PASZPORT 10-LETNI DLA OSOBY DOROSŁEJ

 • WYDANIE PASZPORTU 10-LETNIEGO OSOBIE DOROSŁEJ

   

  UWAGA!

   

  Informujemy, że w celu złożenia wniosku o paszport konieczne jest dokonanie zarezerowania terminu wizyty poprzez stronę internetową

   

  www.e-konsulat.gov.pl

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych z 13 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 143, poz. 1027 z późn. zm.) wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście. Nie ma zatem możliwości złożenia wniosku drogą korespondencyjną.

   

  UWAGA! DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O PASZPORT 10-LETNI KONIECZNE JEST POSIADANIE NR PESEL

  Jeśli osoba dorosła nie posiada nr PESEL, wraz z wnioskiem paszportowym przedkłada odpis polskiego aktu urodzenia, a jeśli zawierała małżeństwo - także odpis polskiego aktu małżeństwa.

   

  DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O PASZPORT (10-LETNI)

   

  1. Dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie - ważny paszport, lub w przypadku gdy osoba wnioskująca nie posiada lub nie posiadała nigdy paszportu, ważny dowód osobisty. Osoby dorosłe, które nigdy nie posiadały polskiego paszportu i/lub dowodu osobistego przedstawiają dokument o nadaniu lub przywróceniu polskiego obywatelstwa, bądź decyzję Wojewody potwierdzającą posiadanie polskiego obywatelstwa. W trakcie składania wniosku niezbędne jest okazanie posiadanego paszportu, nawet jeśli utracił już ważność.

  2. Wypełniony  formularz - Wniosek o wydanie paszportu - 1 egzemplarz dostępny w urzędzie.

  3. Jedno kolorowe, wycięte zdjęcie paszportowe, biometryczne o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym, białym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie twarz i oczy, tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Zdjęcie ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

  4. Legitymacja studencka/szkolna lub zaświadczenie potwierdzające pobieranie nauki, legitymacja emeryta lub rencisty, legitymacja kombatancka-  w celu zastosowania zniżki w opłacie.

   

  DODATKOWO

  1. W przypadku osób, które chcą wymienić paszport z uwagi na zmianę imienia lub/i nazwiska, która to zmiana nastąpiła:

  • w wyniku małżeństwa - konieczne jest okazanie odpisu polskiego aktu małżeństwa w oryginale, także jeśli małżeństwo było zawarte za granicą
  • w wyniku decyzji administracyjnej - konieczne jest okazanie polskiej decyzji administracyjnej o zmianie imienia lub/i nazwiska w oryginale

  2. W przypadku utraty paszportu lub dowodu osobistego, należy przedstawić:

  • wypełnione zgłoszenie o utracie paszportu i/lub (formularz dostępny w urzędzie)
  • wypełnione zgłoszenie utraty dowodu osobistego (formularz dostępny w urzędzie)

  3. W przypadku posiadania nieważnego paszportu i/lub dowodu a także w sytuacji utraty tych dokumentów, osoba składająca wniosek powinna mieć ze sobą inny ważny dokument ze zdjęciem umożliwiający jej identyfikację, np. prawo jazdy, legitymację studencką.

  4. Gdy wnioskodawca nie posiada numeru PESEL, niezbędne jest okazanie odpisu polskiego aktu urodzenia oraz, jeśli osoba zawarła związek małżeński, odpisu polskiego aktu małżeństwa.

   

  Czas oczekiwania na paszport: ok. 6 tygodni.

   

  Opłatę  za wydanie paszportu - 821 DKK lub 411 DKK ze zniżką,  wnosi się w gotówce w dniu składania wniosku w kasię urzędu. Kasa nie przyjmuje płatności przy użyciu kart płatniczych lub kredytowych.

   

  Odbiór paszportu następuje osobiście. Osoba odbierająca paszport okazuje swój poprzednio posiadany paszport do anulowania lub w przypadku jego utraty - swój dowód osobisty. W drodze wyjątku, kiedy dojazd do urzędu jest szczególnie utrudniony, np. związany z wysokimi kosztami dojazdu (przejazd przez most nad Wielkim Bełtem) lub w związku ze znaczną odległością miejsca zamieszkania od urzędu konsularnego, konsul może wyrazić zgodę na przesłanie paszportu pocztą, na wniosek osoby zainteresowanej. Koszt przesłania paszportu ponosi jego posiadacz.

   

  Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych utrata lub zniszczenie ważnego paszportu z przyczyn zawinionych przez posiadacza powoduje konieczność poniesienia kosztów podwyższonej opłaty paszportowej przy składaniu wniosku o nowy paszport 10-letni – 2462 DKK. Dlatego też w przypadku utraty lub zniszczenia paszportu bez winy posiadacza, w trakcie ubiegania się o wydanie nowego paszportu wskazane jest okazanie dokumentu potwierdzającego taki stan rzeczy. W przypadku kradzieży jest to raport z Policji lub zgłoszenie - Erklaering til politiet angående et mistet pas eller identitetsdokument.

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. nr 143, poz. 1027 z późn. zm.)

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1026)

   

  Tagi: paszport

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: