close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OPŁATY KONSULARNE W SPRAWACH PASZPORTOWYCH

 • OPŁATY PASZPORTOWE

  (od 01.01.2016 r.) 

   

   

  Opłata za wydanie  paszportu

  821 DKK

  Opłata ulgowa za wydanie paszportu  dla uczącej się młodzieży, studentów szkół wyższych do ukończenia 26 roku życia, emerytów, rencistów i inwalidów oraz kombatantów (na  podstawie dokumentów potwierdzających status osoby)

  411 DKK

  Opłata za wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez posiadacza

  2462 DKK

  Opłata za wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu posiadającego 5-letni okres ważności, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez posiadacza/rodzica/opiekuna

  1567 DKK

  Opłata za wydanie paszportu dziecku w wieku do 13 lat

  262 DKK

  Opłata za wydanie paszportu tymczasowego dla osoby dorosłej (18-70 lat)

  299 DKK

  Opłata za wydanie paszportu tymczasowego dla małoletniego

  224 DKK

  Opłata za wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport

  112 DKK

  Dodatkowa opłata za wydanie paszportu tymczasowego w trybie pilnym

  224 DKK

   

   

  ZNIŻKI I ZWOLNIENIA Z OPŁAT

   

  Nie pobiera się opłat za wydanie paszportu od osób, które:

  1.    W dniu składania wniosku ukończyły 70 lat;

  2.    Osób przebywających w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków, jeśli udają się za granicę w celu długotrwałego leczenia bądź w celu poddania się operacji;

  3.    Osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej;

  4.    Żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami kraju, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

   

   

   

  Ulga w opłacie za wydanie paszportu przysługuje:
   


  1.    Emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu.


  2.    Osobom przebywającym w domach opieki społecznej lub w zakładach opiekuńczych lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.


  3.    Kombatantom oraz innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji stanu wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.)

  4.    Osobom małoletnim, do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom (do 26 roku życia) - za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej lub zaświadczenia ze szkoły o pobieraniu nauki.  Opłatę za wydanie paszportu obniża się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego dokumentu, na skutek:  1.    Zmiany nazwiska, imienia lub innych danych, które podlegają wpisowi do paszportu

  2.    Zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości
   
  3.    Braku w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie stempli, wiz lub pieczęci poświadczających przekroczenie granicy


  Wysokość opłaty za wydanie paszportu w tym trybie oblicza się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku jedną dziesiątą część tej opłaty(lub jedną piątą, w przypadku paszportu dla małoletnich) za każdy pełny rok kalendarzowy pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu.

  Opłatę za wydanie paszportu wnosi się w dniu składania wniosku w kasie urzędu w gotówce. Kasa nie przyjmuje płatności kartami kredytowymi lub debetowymi.

   

  Dokumenty upoważniające do przyznania zniżki w opłacie przedstawia się w dniu składania wniosku.

   

  Opłaty za wysyłkę dokumentu paszportowego:

  W przypadku złożenia wniosku o przesłanie dokumentu paszportowego pocztą, wnioskodawca ponosi koszty przesyłki (pocztą poleconą). Opłaty wynoszą:

  na terenie Danii: 120 DKK lub 174 DKK w przypadku przesyłki typu "QUICK"

  na terenie Szwecji: 150 DKK

   

  Podstawa prawna: 

  Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz.1027 z późn. zm.)

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237)

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. poz. z 1274 z późn. zm.)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: