close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POTWIERDZENIE POSIADANIA LUB UTRATY OBYWATELSTWA POLSKIEGO.

 • Dokumentem potwierdzającym posiadanie obywatelstwa polskiego jest ważny polski paszport lub dowód osobisty. Obywatele nieposiadający dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie albo których dane osobowe i obywatelstwo nie mogą zostać ustalone, mogą uzyskać potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty.

   

  Posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego stwierdza wojewoda.

   

  Wnioskodawca przebywający na stałe za granicą składa wniosek za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

   

  Wymagane dokumenty:

  1. wniosek na formularzu urzędowo określonym, zawierający dane osobowe wnioskodawcy oraz jego wstępnych do drugiego stopnia (rodzice, dziadkowie) oraz informacje o istotnych okolicznościach niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego i prawnego (formularz wniosku – można wydrukować);
  2. oryginał aktualnego dokumentu tożsamości wraz ze stronami zawierającymi adnotacje urzędowe;
  3. dokumenty istotne dla ustalenia faktu posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego (odpis aktu urodzenia, małżeństwa, metryka chrztu, polskie dokumenty rodziców lub dziadków itp.). W przypadku zmiany nazwiska – dokumenty potwierdzające ten fakt (odpis aktu małżeństwa, decyzja o zmianie imienia lub nazwiska, itp.);
  4. dokumenty stanu cywilnego potwierdzające aktualny stan cywilny wnioskodawcy, tj. odpis aktu urodzenia, aktu małżeństwa (jeżeli dokumenty te zostały sporządzone poza granicami RP, należy dokonać ich transkrypcji w polskich księgach stanu cywilnego), 

  Dokumenty z punktów 2-4 należy przedstawić w oryginale. Po wykonaniu poświadczonej kserokopii, urząd zwraca oryginały. W przypadku przedkładania dokumentów tożsamości rodziców, możliwe jest przedłożenie poświadczonej notarialnie kserokopii tych dokumentów.

  Opłata konsularna za przesłanie wniosku do właściwego Urzędu Wojewódzkiego w Polsce wynosi: 598 DKK

   

  W celu umówienia wizyty należy skorzystać z portalu e-konsulat.

   

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161, z późn. zm.)

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: