close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • NADANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO

 • Obywatelstwo polskie nadaje cudzoziemcowi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

  Obywatelstwo polskie można nadać cudzoziemcowi na jego wniosek, a małoletniemu na wniosek jego przedstawicieli ustawowych. Nadanie obywatelstwa polskiego rodzicom obejmuje małoletniego pozostającego pod ich władzą rodzicielską.

  Nadanie obywatelstwa polskiego jednemu z rodziców obejmuje małoletniego pozostającego pod jego władzą rodzicielską, w przypadku gdy: drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, drugie z rodziców złożyło oświadczenie przed konsulem o wyrażeniu zgody na nabycie przez małoletniego obywatelstwa polskiego.

  Dzieci pomiędzy 16 a 18 rokiem życia muszą złożyć dodatkowe oświadczenie o wyrażeniu zgody na nadanie im obywatelstwa polskiego.

   

  Wnioskodawca przebywający na stałe za granicą składa wniosek za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

   

  Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego (załącznik - można wydrukować),
  2. zdjęcia formatu paszportowego osób objętych wnioskiem.

  Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające: 1) dane cudzoziemca ubiegającego się o nadanie obywatelstwa; 2) informacje o źródłach utrzymania cudzoziemca, jego osiągnieciach zawodowych, działalności politycznej i społecznej (jeżeli dotyczy); 3) dane małżonka cudzoziemca (jeżeli dotyczy) oraz 4) informacje dotyczące małoletniego objętego wnioskiem (jeżeli dotyczy).

  Do wniosku należy dołączyć również posiadane dokumenty potwierdzające: 1) informacje o rodzicach i dalszych wstępnych, jeśli byli obywatelami polskimi (jeżeli dotyczy) oraz 2) posiadanie przez wnioskodawcę obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utratę oraz datę nabycia obywatelstwa innego państwa (jeżeli dotyczy).

  Dokumentami potwierdzającymi dane i informacje zawarte we wniosku, mogą być w szczególności dokumenty:

  • stwierdzające tożsamość i obywatelstwo;
  • uprawniające do zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • odpisy aktów urodzenia;
  • odpisy aktów małżeństwa lub inne dokumenty określające stan cywilny;
  • stwierdzające tożsamość i obywatelstwo małżonka;
  • stwierdzające tożsamość małoletniego/małoletnich
  • uprawniające małoletniego/małoletnich do zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego przez rodziców lub dalszych wstępnych;
  • potwierdzające utratę przez cudzoziemca, jego dziecka/dzieci oraz jego wstępnych obywatelstwa polskiego;
  • stwierdzające nabycie obywatelstwa obcego przez cudzoziemca lub jego dziecko/dzieci, w przypadku gdy w przeszłości posiadali obywatelstwo polskie;
  • potwierdzające źródło utrzymania;
  • potwierdzające osiągnięcia zawodowe, działalność polityczną i społeczną.

   Kopie dokumentów polskich i zagranicznych muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez konsula.

   Wszystkie dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

  Jeżeli wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego obejmuje małoletnie dziecko wnioskodawca dołącza poza ww. następujące dokumenty:

   

  • odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu) - jeżeli o obywatelstwo polskie ubiegają się oboje rodzice ( nadanie obywatelstwa polskiego obojgu rodzicom rozciąga się na dzieci z mocy samego prawa - również wówczas gdy osoba wnioskująca posiada wyłączne prawa rodzicielskie, co musi odpowiednio udokumentować),
  • odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał) oraz dokument (oryginał do wglądu) o wyrażeniu, przed właściwym miejscowo wojewodą lub konsulem RP, zgody drugiego z rodziców na nabycie przez dziecko obywatelstwa polskiego - jeżeli drugie z rodziców nie jest obywatelem polskim,
  • odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu) oraz pisemne oświadczenie dziecka o wyrażeniu zgody na nadanie obywatelstwa polskiego lub rozciągnięcie nadania - jeżeli dziecko ukończyło 16 lat,
  • Jeżeli wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego dotyczy dziecka pozostającego pod opieką, do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie opiekuna dziecka o wyrażeniu zgody na nadanie obywatelstwa polskiego, złożone przed właściwym miejscowo wojewodą lub Konsulem RP.

  Opłaty konsularne obowiązujące w sprawie nadania obywatelstwa:

  • 2.687,- DKK - za przyjęcie i opracowanie dokumentacji w sprawie nadania obywatelstwa polskiego,
  • 224,- DKK - za tłumaczenie dokumentów o treści powtarzalnej (m.in. przyrzeczenia nadania obywatelstwa duńskiego) za stronę.

   

  W celu umówienia wizyty należy skorzystać z portalu e-konsulat .

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161, z późn. zm.)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: