close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZRZECZENIE SIĘ OBYWATELSTWA POLSKIEGO

 • Utrata obywatelstwa polskiego może nastąpić jedynie na wniosek obywatela po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

   

  Zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa udzielona rodzicom rozciąga się na dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską. W przypadku ukończenia przez dziecko 16 lat następuje to jedynie za jego zgodą.

   

  Wnioskodawca przebywający na stałe za granicą składa wniosek za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

  Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (plik .pdf Adobe Reader);
  2. zdjęcie formatu paszportowego.

  Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające: 1) dane osoby ubiegającej się o zrzeczenie obywatelstwa; 2) dane małżonka osoby ubiegającej się o zrzeczenie obywatelstwa (jeżeli dotyczy); 3) informacje dotyczące małoletniego objętego wnioskiem (jeżeli dotyczy); 4) dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania oraz 5) posiadane dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest obywatelem polskim.

   

  Dokumentami potwierdzającymi dane i informacje zawarte we wniosku, mogą być w szczególności dokumenty:

  • stwierdzające tożsamość i obywatelstwo;
  • odpisy polskich aktów urodzenia;
  • odpisy polskich aktów małżeństwa lub inne dokumenty określające stan cywilny;
  • stwierdzające tożsamość i obywatelstwo małżonka;

  stwierdzające tożsamość małoletniego/małoletnich.

  Jeżeli wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego obejmuje również małoletnie dziecko należy dodatkowo dołączyć:

  1. odpis aktu urodzenia dziecka;
  2. oświadczenie o wyrażeniu zgody drugiego z rodziców na utratę przez dziecko obywatelstwa polskiego;
  3. pisemną zgodę dziecka na utratę przez nie obywatelstwa polskiego, jeżeli małoletni objęty wnioskiem ukończył 16 lat.

   

  Kopie dokumentów polskich i zagranicznych muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez konsula.

   

  Wszystkie dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski.

  W przypadku zrzeczenia się obywatelstwa dla dziecka wymagana jest zgoda obojga rodziców, niezależnie od ich obywatelstwa. Zgodę rodzice podpisują w obecności konsula, w trakcie wizyty. Do wniosku, o zrzeczenie się obywatelstwa, którym objęte są małoletnie dzieci dołącza się:

  1. polskie paszporty il/ub dowody osobiste dzieci (do wglądu)
  2. akty urodzenia małoletnich wydane przez polski urząd stanu cywilnego. Jeżeli dzieci posiadają jedynie duńskie akty urodzenia należy dokonać umiejscowienia tych aktów w polskich księgach stanu cywilnego.
  3. dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo drugiego rodzica dzieci (oryginał do wglądu).
  4. fotografie paszportowe dzieci objętych wnioskiem o zrzeczenie się obywatelstwa
  5. jeśli małoletni ukończył 16 rok życia, musi on złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Oświadczenie takie w przypadku dzieci zamieszkujących za granicą składa się w obecności konsula.
  6. pisemne oświadczenie opiekuna dziecka (jeżeli pozostaje ono pod jego opieką prawną) o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się przez nie obywatelstwa polskiego, złożone przed konsulem - jeśli opiekun zamieszkuje za granicą. ,
  7. rozstrzygnięcie polskiego sądu, w przypadku gdy zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego udzielona jednemu z rodziców ma rozciągnąć się na dziecko, którego drugie z rodziców jest obywatelem polskim i nie wyraża zgody na utratę obywatelstwa polskiego przez dziecko lub gdy porozumienie pomiędzy rodzicami napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.
  8. jeśli dziecko przebywa pod opieką tylko jednego z rodziców, niezbędne jest okazanie orzeczenia polskiego sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej
  9. dokument potwierdzający obywatelstwo duńskie dzieci - duński paszport (do wglądu).

  Opłata konsularna w sprawie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wynosi 2687 DKK.

   

  W celu umówienia wizyty należy skorzystać z portalu e-konsulat.

   

  Wraz z otrzymaniem zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wnioskodawca jest zobowiązany zwrócić polski paszport do konsulatu/wydziału konsularnego.

   

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161, z późn. zm.)

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: