close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ARCHIWUM

 • 12 czerwca 2009
   
  KOMUNIKAT W SPRAWIE WYDAWANIA PASZPORTÓW Z DWIEMA CECHAMI BIOMETRYCZNYMI

  Od 29 czerwca 2009 r. wydawane w Polsce paszporty zawierać będą drugą cechę biometryczną, tj. obok obrazu twarzy, zapis odcisków palców.

  Polska rozpoczęła wydawanie paszportów biometrycznych, do tej pory z jedną cechą,
  28 sierpnia 2006r. Obowiązek taki nałożyło na kraje członkowskie Unii Europejskiej Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń
  i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie. Paszporty biometryczne w sposób wiarygodny określają związek pomiędzy dokumentem a jego posiadaczem, dzięki czemu ograniczają przestępczość związaną z kradzieżą tożsamości i fałszerstwami dokumentów.

  Już od 22 czerwca br. w kraju, a nie później niż od 29 czerwca br. - poza granicami, każda osoba składająca w punkcie paszportowym wniosek o wydanie paszportu będzie zobowiązana do złożenia odcisków dwóch palców, polegającego na przyłożeniu palców do urządzenia elektronicznego (czytnika). Urządzenia służące do pobierania odcisków palców są nowoczesne, niebrudzące i łatwe
  w obsłudze.

  Punkty paszportowe zostaną wyposażone w krótkie instrukcje tekstowe oraz w miarę możliwości instrukcje audiowizualne. Odpowiednio przeszkoleni pracownicy organów paszportowych będą udzielać wszelkich niezbędnych informacji i służyć pomocą, aby zapewnić sprawną i szybką obsługę osób aplikujących o paszport.

  Procedura poboru odcisków palców oraz weryfikacji danych zawartych w paszporcie podczas jego odbioru jest prosta.

  Odciski palców będą zakodowane w warstwie elektronicznej paszportu jako element identyfikacji i nie będą odwzorowane graficznie w dokumencie ( nie będą widoczne).

  Odciski palców nie będą gromadzone w ewidencjach paszportowych.

  Opłaty za wydanie paszportu nie ulegną zmianie.

  Wszystkie paszporty wydane przed 29 czerwca 2009r. - bez względu na ich rodzaj - zachowają ważność do terminów w nich określonych, np. paszport wydany w 2000 r. utraci ważność dopiero
  w 2010 r., paszport wydany w 2007 r. będzie ważny do 2017r.

  Wprowadzenie drugiej cechy biometrycznej do paszportów, czyli odcisków palców, zwiększy bezpieczeństwo i wiarygodność dokumentów podróży. Będzie też istotnym, dodatkowym argumentem w rozmowach na temat ruchu bezwizowego z takimi krajami jak USA czy Kanada. Przy okazji wprowadzenia do paszportów drugiej cechy biometrycznej w konsulatach RP będzie zainstalowany teleinformatyczny system obsługi spraw paszportowych, który wpłynie na skrócenie czasu oczekiwania na paszport przez osoby wnioskujące o jego wydanie poza granicami kraju.


  3 lutego 2009

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Kopenhadze uprzejmie prosi zainteresowane osoby o zapoznanie się z treścią ustawy o „Karcie Polaka", dostępnej pod podanym adresem internetowym:


  http://www.msz.gov.pl/files/Akty%20prawne/ustawy/Ustawa%20o%20Karcie%20Polaka.pdf (plik .pdf, do odczytu pliku potrzebny jest program Acrobat Reader)
  http://www.msz.gov.pl/files/Akty%20prawne/ustawy/Ustawa%20o%20Karcie%20Polaka.doc (plik .doc, MS Office)


  Proszę również zapoznać się z nowelizacją wyżej wymienionej ustawy, dostępną pod adresem internetowym:

  http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20082141348&type=2&name=D20081348.pdf (plik .pdf, do odczytu pliku potrzebny jest program Acrobat Reader)


  6 maja 2008

  Wydział Konsularny Ambasady przedstawia informację otrzymaną z Muzeum Historii Polski. Dotyczy ona prowadzonego przez Muzeum projektu "Rodziny rozdzielone przez historię", którego celem jest wystawa w 2009 roku.

  Powodzenie projektu zależy od ilości osób, które odpowiedzą na akcję Muzeum, udostępniając pamiętnikarskie przekazy pisemne i ustne, zdjęcia, dokumenty, listy i inne.

  Informacja Muzeum Historii Polski "Rodziny rozdzielone przez historię" (plik .doc MS Word)

   


   

  23 stycznia 2008

  WYDZIAŁ KONSULARNY AMBASADY RP W KOPENHADZE NINIEJSZYM INFORMUJE I PRZYPOMINA, ŻE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2002 ROKU ZMIENIAJĄCĄ USTAWĘ O ZMIANIE USTAWY O EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODACH OSOBISTYCH ORAZ USTAWY O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (DZ.U. Z 05.11.2002, NR 183, POZ. 1522) Z DNIEM 31 MARCA 2008 ROKU UPŁYWA TERMIN WYMIANY KSIĄŻECZKOWYCH DOWODÓW OSOBISTYCH.
  POWYŻSZE OZNACZA, ŻE Z DNIEM TYM KOŃCZY SIĘ PROCES WYMIANY TYCH DOKUMENTÓW I WSZYSTKIE KSIĄŻECZKOWE DOWODY OSOBISTE UTRACĄ WAŻNOŚĆ.
  W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM OBYWATELE POLSCY PRZEBYWAJĄCY NA TERENIE DANII NA PODSTAWIE JEDYNIE DOWODU OSOBISTEGO KSIĄŻECZKOWEGO, PO 31 MARCA 2008 ROKU NIE BĘDĄ MOGLI LEGITYMOWAĆ SIĘ, ANI POSŁUGIWAĆ SIĘ, TYM DOKUMENTEM PRZY PODRÓŻACH ZA GRANICĘ.
  OSOBY PRZEBYWAJĄCE STALE ZA GRANICĄ, A WIĘC TAKIE, KTÓRE MAJĄ PRAWO, A NIE OBOWIĄZEK POSIADANIA DOWODU OSOBISTEGO, WNIOSEK O WYMIANĘ TEGO DOKUMENTU BĘDĄ MOGŁY ZŁOŻYĆ W DOWOLNYM TERMINIE PO PRZYJEŹDZIE DO KRAJU.
  POLSKIE PLACÓWKI KONSULARNE, W MYŚL PRZEPISÓW PRAWA, NIE SĄ UPOWAZNIONE DO POŚREDNICTWA W SPRAWACH WYMIENY LUB WYDANIA DOWODÓW OSOBISTYCH.
  W CELU UZYSKANIA DALSZYCH INFORMACJI W SPRAWIE WYMIANY DOWODÓW OSOBISTYCH PROSIMY O SKORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ MSWiA: www.mswia.gov.pl  28 października 2008

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Kopenhadze uprzejmie informuje, że 18 listopada 2007 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
  Nowelizacja rozszerza zakres stosowania ustawy, przez objęcie jej przepisami, działalności opozycyjnej wobec systemu komunistycznego do dnia 31 grudnia 1989 roku.
  Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, osobie, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia albo wydano decyzję o internowaniu w związku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia 1981 roku w Polsce stanu wojennego, przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikłe z wykonania orzeczenia albo decyzji. W razie śmierci tej osoby uprawnienie to przechodzi na małżonka, dzieci i rodziców.

  1. Odszkodowanie i zadośćuczynienie w przypadku stwierdzenia nieważności orzeczenia:
  Żądanie odszkodowania lub zadośćuczynienia należy zgłosić w sądzie okręgowym lub wojskowym, który wydał postanowienie o stwierdzeniu nieważności orzeczenia, w terminie roku od jego uprawomocnienia.

  2. Odszkodowanie i zadośćuczynienie w przypadku wykonania decyzji o internowaniu:
  Decyzje o internowaniu wydane w związku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia 1981 roku w Polsce stanu wojennego stały się nieważne z mocy prawa z dniem wejścia w życie nowelizacji. Żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę i krzywdę wynikłe z wykonania decyzji o internowaniu należy zgłosić w sądzie okręgowym, w którego okręgu zamieszkuje osoba składająca żądanie. Osoby uprawnione zamieszkujące za granicą, powinny zwracać się do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce, w którym zwolniono je z internowania.
  Termin złożenia żądania odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę wynikłego z wykonania decyzji o internowaniu upływa 18 listopada 2008 roku.
  Uprzejmie informujemy, że osoby zamieszkujące za granicą mogą przesłać wniosek do właściwego sądu za pośrednictwem poczty zagranicznej, jednakże termin 18 listopada 2008 roku będzie zachowany jedynie wtedy, gdy pisma dotrą do sądu w Polsce przed tym dniem.
  Termin zostanie również zachowany, gdy do dnia 18 listopada 2008 roku pisma zostaną złożone w polskim urzędzie konsularnym.
  Dodatkowych informacji w tej sprawie udziela dział prawny Wydziału Konsularnego, tel. 39 46 77 32.

   


   


  28 kwietnia 2009

  Zmiany prawne na duńskim rynku pracy od 1 maja 2009 roku.


  Parlament duński uchwalił w dniu 21 kwietnia 2009 roku nowelizacje ustawy o
  cudzoziemcach. W myśl przepisów znowelizowanej ustawy z dniem 1 maja 2009
  roku kończy się dotychczas obowiązujący okres przejściowy dla obywateli 10
  nowych krajów członkowskich UE, w tym Polski. Oznacza to, że od 1 maja br.
  obywatele tych krajów nabywają takie same prawa do pobytu w Danii, jak
  obywatele starych krajów członkowskich UE.

  W związku z powyższym od 1 maja 2009 roku pracowników polskich nie obowiązuje wymóg uzyskania zezwolenia na pobyt i prace w Danii w myśl przepisów ustawy o cudzoziemcach. Jednocześnie pracowników tych będą obowiązywały przepisy ogólne UE, zgodnie z którymi - podobnie jak pracownicy będący obywatelami starych krajów członkowskich UE - będą się oni musieli ubiegać o kartę pobytu w urzędach regionalnych (Statsforvaltning) przed upływem 3 miesięcy od daty wjazdu do Danii.

  Lista i adresy urzędów regionalnych znajdują się na stronie www.statsforvaltning.dk

  Zmiany prawne znajdują się w rozporządzeniu nr 141 (w języku duńskim) i są dostępne na stronie internetowej duńskiego Parlamentu www.folketinget.dk w wyszukiwarce po wpisaniu numeru rozporządzenia.

   


  15 maja 2008

   
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, że z dniem 15 maja 2008 roku obywatele polscy podróżujący tranzytem przez terytorium Federacji Rosyjskiej są zobowiązani do posiadania wiz tranzytowych. Obywatele polscy podróżujący tranzytem lotniczym przez terytorium Federacji Rosyjskiej zwolnieni są z obowiązku posiadania wiz rosyjskich pod warunkiem posiadania dokumentów uprawniających do wjazdu do państwa docelowego oraz biletu lotniczego z potwierdzoną datą wylotu z przesiadkowego portu lotniczego na terytorium Federacji Rosyjskiej w ciągu 24 godzin od chwili przybycia. Osoby te nie mogą w tym czasie opuszczać strefy tranzytowej portu lotniczego.

   


   

  16 lutego 2009

  Uruchomienie portalu internetowego o polskich lekarzach za granicą

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP informuje, że dzięki inicjatywie Polskiego Towarzystwa Medycznego w Niemczech i osobistemu zaangażowaniu się w ten projekt wieloletniego przewodniczącego Towarzystwa, dr Zbigniewa Kosteckiego, przy współpracy Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych na świecie i finansowemu wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych powstał portal www.polscylekarze.org o polskich lekarzach za granicą. Towarzystwo współpracowało też z Ministerstwem Zdrowia RP oraz Naczelną Izbą Lekarską.
  Portal uruchomiono z myślą o wykorzystaniu liczby lekarzy polskojęzycznych rozsianych po całym świecie. Według informacji Towarzystwa, poza krajem mieszka ich około 17.000. Portal ma służyć Polakom, zarówno turystom jak i osobom mieszkającym oraz pracującym poza granicami kraju, w poszukiwaniu pomocy medycznej w miejscu ich pobytu u lekarza mówiącego po polsku.
  Istotą systemu jest oparcie jego działania na bazie danych na temat lekarzy polskojęzycznych którzy czasowo lub stale przebywają poza granicami Polski i świadczą tam usługi medyczne na miejscowych zasadach. Scentralizowana baza danych, zawierająca informacje o usługach medycznych, pomocy medycznej i lekarzach, jest zasilana i uaktualniana danymi dostarczanymi do systemu na bieżąco przez samych lekarzy. Użytkownik docelowy, np. polski turysta, może w razie konieczności skorzystać z banku informacji poprzez wpisanie adresu witryny internetowej, a następnie wyszukanie na niej interesujących go informacji.
  Ambasada RP w Kopenhadze pragnie upowszechnić informację w środowisku polskich lekarzy w Danii i prosi lekarzy, wyrażających gotowość świadczenia pomocy Polakom zamieszkałym w Danii o rozważenie zarejestrowania się w systemie (poprzez wypełnienie "formularza nowego lekarza", znajdującego się na stronie portalu).

   


  22 września 2008

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Kopenhadze uprzejmie informuje, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę z dnia 6 sierpnia 2008 r. (Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 894) o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium RP. Ustawa ta umożliwia umorzenie zaległości podatkowych dla Polaków pracujących za granicą, uiszczających tam podatek. Ze względu na upływający 6 października 2008r. termin składania wniosków (za rok 2002) poniżej podajemy stronę internetową Ministerstwa Finansów z poradnikiem dotyczącym zasad korzystania z Ustawy: www.mf.gov.pl/ulganapowrot

   


   

  4 marca 2009

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Kopenhadze uprzejmie informuje, że w dniach 16-19 września 2009r. w Toruniu odbędzie się VII Światowy Kongres Polonii Medycznej. Zaproszenie kierujemy do wszystkich polskich lekarzy i lekarzy dentystów mieszkających i pracujących za granicą. Będziemy niezmiernie wdzięczni za przekazanie załączonych informacji o organizowanym Kongresie wszystkim lekarzom, lekarzom dentystom oraz instytucjom i organizacjom zrzeszającym osoby zainteresowane tym wydarzeniem.

  Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej:

  http://www.kongrespoloniimedycznej.org.pl/

  Prosimy też o kontakt z Biurem Kongresu
  Polska, 87-100 Toruń
  20 Chopina str.
  e-mail: biuro@kongrespoloniimedycznej.org.pl
  tel./fax (+48 56) 655 41 60, 655 41 61


  7 marca 2008

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Kopenhadze uprzejmie informuje, że Ministerstwo ds. Uchodźców, Imigracji i Integracji opublikowało na stronie internetowej www.nyidanmark.dk , nowy informator, w języku polskim, dla obywateli RP przebywających na terenie Królestwa Danii.

  Informujemy również, że na stronie Duńskiego Urzędu Podatkowego www.skat.dk umieszczona została publikacja, w języku polskim, dotycząca opodatkowania na terenie Królestwa Danii.

  Prosimy Państwa o zapoznanie się z publikacją.


   


  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: