close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SZKOŁA POLSKA

 • Szkoły przy polskich placówkach dyplomatycznych należą do struktury Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Zasady działalności zespołu szkół i szkolnych punktów konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, organizację kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz podstawę organizacji roku szkolnego 2014/2015 stanowią:

   

  1. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r.
   w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 454);
  2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204
   z późn. zm.)

  Szkolny Punkt Konsultacyjny  jest polską instytucją oświatową, prowadzącą działalność dydaktyczną w zakresie:
  - sześcioletniej szkoły podstawowej,
  - trzyletniego gimnazjum,
  - trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

   

  Szkoła podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej i realizuje  programy nauczania z poszczególnych przedmiotów, w oparciu o podstawę programową, zatwierdzoną przez to ministerstwo. Sposób funkcjonowania szkoły określony jest w Statucie SPK, który został opracowany na podstawie obowiązujących rozporządzeń ministra resortu oświaty w Polsce. Rok szkolny trwa od września do czerwca (włącznie), w trakcie roku przewidziane są ferie świąteczne, jesienne i zimowe. Lekcje odbywają się w piątki i soboty. Szkoła prowadzi nauczanie w systemie uzupełniającym, tzn. tylko z tych przedmiotów, których nie ma w szkole, do której uczniowie uczęszczają od poniedziałku do piątku. W szkole prowadzone są następujące zajęcia:

  - edukacja wczesnoszkolna,
  - język polski

  - wiedza o Polsce ( elementy historii, ,wiedzy o społeczeństwie geografii i kultury )
   

  Nauka w szkole jest bezpłatna dla obywateli polskich i osób pochodzenia polskiego. Świadectwa szkolne wydawane przez szkoły społeczne i szkolne punkty konsultacyjne NIE są podstawą do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce.

  Uczniowie Polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach w krajach pobytu. Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z poźn. zm.) każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:

  1. Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ew. ostatniego świadectwa wydanego w Polsce,

  2. Sumy lat nauki szkolnej ucznia.

  Jednocześnie, różnice programowe z zajęć lekcyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

   

  WARUNKI PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

  Do szkoły przyjmowane są dzieci obywateli polskich, przebywających czasowo w Danii i płd. Szwecji (Kopenhaga). Uczeń przybywający z Polski przyjmowany jest do szkoły na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej. Do szkoły przyjmuje się także dzieci obywateli polskich i osób pochodzenia polskiego, zamieszkałych na stałe w Danii i płd. Szwecji, jeżeli szkoła ma wolne miejsca do nauki.

   

  PODRĘCZNIKI

  W podręczniki należy zaopatrzyć się we własnym zakresie. Podręczniki są dostępne w księgarniach w Polsce lub można je zakupić drogą internetową. Wykaz obowiązujących podręczników w roku szkolnym 2014/2015 - kliknij tutaj


   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: