close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OPŁATY KONSULARNE

 • Informacja dotycząca sposobu płatności za czynności konsularne

   

  Referat Konsularny Ambasady RP w Kopenhadze uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. poz. 1274)   strona, która składa wniosek o wykonanie czynności podlegającej opłacie obowiązana jest do uiszczenia opłaty konsularnej. Opłatę konsularną uiszcza się przed wykonaniem czynności.

  W związku z powyższym Wydział Konsularny realizuje na rzecz interesantów wyłącznie czynności konsularne, które uprzednio zostaną zweryfikowane jako opłacone.

   

  Opłaty konsularne przyjmowane są w formie wpłat gotówkowych, przekazów na konto bankowe Ambasady (konto giro) oraz czeków potwierdzonych przez bank.

   

  1. Wpłaty gotówkowe

  Interesanci mogą dokonywać opłat konsularnych w gotówce - bezpośrednio do kasy - w siedzibie Referatu ds. Konsularnych. Za przyjęte kwoty gotówkowe interesanci otrzymują pisemne pokwitowania wpłaty opłat konsularnych niezwłocznie po dokonaniu wpłaty. Nie będą przyjmowane opłaty konsularne w gotówce nadsyłane przez interesantów w przesyłkach pocztowych.

   

  2. Wpłaty realizowane na konto bankowe Ambasady

  Interesanci Referatu ds. Konsularnych mogą dokonywać opłat konsularnych przelewem bezpośrednio na konto bankowe Ambasady po uprzednim uzgodnieniu opłaty z urzędem. Pełna nazwa i dane konta bankowego Ambasady to:

   

  Danske Bank
  Holmens Kanal Afdeling
  Holmens Kanal 2
  1090 Kobenhavn K
  SWIFT-BIC: DABADKKK
  Reg.nr. 4001
  Konto: 4052862
  IBAN DK 42 30000004052862

   

  Pisemne pokwitowanie przyjęcia opłat konsularnych interesanci wpłacający na konto otrzymywać będą pocztą.

   

   

   

   

  TABELA OPŁAT KONSULARNYCH

  obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r.

   

   

  Pozycja

  Rodzaj czynności

  Wysokość opłaty w DKK

   

  1. Czynności paszportowe

   

  1.01

  Wydanie paszportu

  821

  1.02

  Wydanie paszportu małoletniemu do 13 roku życia

  523

  1.03

  Wydanie paszportu tymczasowego osobie, która ukończyła 18, a nie ukończyła 70 lat

  299

  1.04

  Wydanie paszportu tymczasowego  małoletniemu

  224

  1.05

  Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania

  112

  1.06

  Wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza

  2463

  1.07

  Wydanie małoletniemu do 13 roku życia nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez  opiekuna osoby małoletniej

  1568

  1.08

  Wydanie drugiego paszportu

  821

   

  2. Czynności w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego

   

  2.01

  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu o nadaniu obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*

  2687

  2.02

  Przyjęcie i opracowanie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji o przywróceniu obywatelstwa polskiego*

  299

  2.03

  Przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie*

  598

  2.04

  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem postanowienia o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego*

  2687

  2.05

  Przyjęcie oświadczenia w trybie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161)

  224

   

  3. Czynności w sprawach wizowych, dotyczących cudzoziemców

   

  3.01

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej

  448

  3.02

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku
  o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej

  448

  3.05

  Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży

  224

  3.06

  Wydanie Tymczasowego Dokumentu Podróży

  224

   

   

  4. Wydawanie zaświadczeń i zezwoleń

   

  4.01

   

  Wydanie zaświadczenia zezwalającego na przywóz  albo przewóz broni przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo wpis w Europejskiej karcie broni palnej

  448

  4.02

  Wydanie zaświadczenia na przewiezienie przez lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok lub szczątków ludzkich

  374

  4.03

  Wydanie innego zaświadczenia niż określone w pozycjach 4.01 i 4.02

  224

   

  5. Uzyskiwanie i przekazywanie dokumentów

   

  5.01

   Doręczenie dokumenty przesłanego z Polski

  224

  5.02

   Wydobycie za granicą i przesłanie do kraju na wniosek obywatela polskiego dokumentu innego niż papiery wartościowe

  224

  5.03

   Przyjęcie pisma i przekazanie do kraju drogą urzędową

  150

  5.04

  Przyjęcie i przekazanie wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku

  374

   

   

  6. Czynności w sprawach legalizacyjnych, notarialnych oraz sporządzania i poświadczania tłumaczeń

   

   

  6.01

  Legalizacja dokumentu

  224

  6.02

  Sporządzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu

  448

  6.03

  Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii
  z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu

  224

  6.04

  Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego

  224

  6.05

  Poświadczenie daty okazania dokumentu, w tym faktury, rachunku lub świadectwa pochodzenia

  224

  6.06

  Sporządzenie aktu notarialnego

  1493

  6.07

  Wykonanie innej czynności notarialnej

  224

  6.08

  Sporządzenie tłumaczenia z j.polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym, lub z j.urzędowego na j.polski za każdą rozpoczętą stronę**

  672

  6.09 Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z j.polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z j.urzędowego na j.polski, za każdą rozpoczętą stronę** 224
  6.10

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z j.polskiego na język urzędowy lub z j.urzędowego na j.polski dokumentów stanu cywilnego lub innych  dokumentów o treściach powtarzalnych, za każdą rozpoczętą stronę.**

  224

   

  7. Czynności w sprawach stanu cywilnego

   

  7.01

  Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawarcia małżeństwa przed konsulem, zorganizowanie uroczystości w urzędzie konsularnym, przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwiska małżonków i ich dzieci, sporządzenie protokołu z przyjęcia przedmiotowych oświadczeń, przekazanie dokumentacji do urzędu stanu cywilnego w kraju oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa*)***

  3732

  7.02

  Przyjęcie i przekazanie do USC w Polsce zapewnienia małżeńskiego

  374

  7.03

  Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa

  374

  7.04

  Wydobycie z USC i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego***

  374

  7.05

  Przeprowadzenie procedury uznania ojcostwa i przekazanie dokumentacji do właściwego urzędu stanu cywilnego

  374

  7.06

  Przygotowanie dokumentacji związanej z transkrypcja lub odtworzeniem aktu stanu cywilnego*)***

  374

  7.07

  Przyjęcie do protokołu oświadczeń i przekazanie do USC wniosku o rejestrację urodzenia lub zgonu***

  374

  7.08

  Przyjęcie do protokołu oświadczenia w sprawie zmiany imienia lub nazwiska i przekazanie do USC

  374

  7.09

  Przyjęcie wniosku w sprawie zmiany imienia i nazwiska i przekazanie do USC

  374

  7.10

  Wykonanie innej czynności z zakresu stanu cywilnego

  224

   

  8. Czynności z zakresu żeglugi morskiej i śródlądowej

   

  8.01

  Wystawienie tymczasowego świadectwa przynależności statku (świadectwo o banderze)

  1792

  8.02

  Przyjęcie od kapitana statku protestu morskiego albo sporządzenie protokołu wypadku

  2239

  8.03

  Wydanie lub potwierdzenie ważności certyfikatu lub karty bezpieczeństwa statku lub przedłużenie świadectwa w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczeniem przez statki

  1493

  8.04

  Wykonanie innej czynności z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej

  299

   

   

  9. Opłaty za szczególny sposób wykonania czynności****

   

   

  9.01

  Wykonanie, na wniosek strony, czynności poza lokalem urzędu konsularnego, za każde rozpoczęte 8 godziny, włączenie z czasem na dojazd i powrót do urzędu

  672

  9.02

  Wykonanie czynności wymienionej w taryfie w trybie pilnym

  224


   *)     Za czynności konsularne wykonywane w ramach opracowywania dokumentacji nie pobiera się dodatkowych opłat, z wyjątkiem opłat za sporządzenie i poświadczenie lub sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia (poz. 6.08, 6.09 i 6.10 taryfy opłat konsularnych).

  **)    Przy obliczaniu wysokości należnej opłaty konsularnej objętość dokumentu ustala się w sposób przewidziany w przepisach w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

  ***)   wraz z ewentualnym uzyskaniem legalizacji albo Apostille.

  ****)  Opłaty za szczególny sposób wykonania czynności pobiera się niezależnie od opłat za wykonywaną czynność konsularną oraz zwrotu poniesionych wydatków.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: