close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAWODY REGULOWANE

 • Zawód regulowany to działalność zawodowa lub zespół działalności zawodowych, których podjęcie, wykonywanie lub jeden ze sposobów wykonywania wymaga, bezpośrednio bądź pośrednio, na mocy przepisów posiadania specjalnych kwalifikacji zawodowych. W szczególności używanie tytułu zawodowego zastrzeżonego na mocy przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych dla osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe stanowi sposób wykonywania działalności zawodowej. Możliwość wykonywania pracy w ramach zawodu regulowanego wymaga uznania posiadanych kwalifikacji zawodowych przez duńskie instytucje nadzorujące.

   

  Przykładowe zawody regulowane w Danii to: pielęgniarka, dentysta, elektryk, lekarz, strażak, rybak, prawnik, agent nieruchomości, pilot, weterynarz, tłumacz. Pełną listę zawodów oraz szczegółowe informacje nt. nadzorujących instytucji oraz wymogów formalnych można znaleźć na stronie internetowej duńskiego Ministerstwa Nauki, Innowacji oraz Edukacji Wyższej pod adresem:

   

  http://fivu.dk/en/education-and-institutions/recognition-and-transparency/regulated-professions/list-of-regulated-professions

   

  Celem uznania kwalifikacji zazwyczaj wymagane jest przesłanie deklaracji/listu/wniosku (w zależności od wymogów danej instytucji). Przykładowo, osoba starająca się o uzyskanie pozwolenia na tymczasowe wykonywanie zawodu dentysty w Danii powinna złożyć:

   

  • Podpisaną deklarację potwierdzającą zamiar tymczasowego świadczenia usług w Danii
  • Fotokopię dokumentu poświadczającego narodowość
  • Certyfikat potwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu i brak jakichkolwiek przeciwwskazań, nawet tymczasowych.
  • Poświadczone fotokopie dokumentów potwierdzających dorobek i  kwalifikacje zawodowe. Świadectwa w języku angielskim, norweskim lub szwedzkim nie wymagają tłumaczenia. Dokumenty w pozostałych językach muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język duński lub angielski. W przypadku zawodów takich jak dentysta, pielęgniarka, lekarz, położna, weterynarz czy farmaceuta nie są wymagane tłumaczenia przysięgłe.   
  • Dokumentacja zmiany nazwiska/certyfikat małżeństwa (jeśli potrzebny)
  • W sytuacji, kiedy dany zawód czy trening nie są regulowane przez państwo pochodzenia, pracownik musi wykazać się w Danii dowodem na to, że przepracował przynajmniej 2 lata w wykonywanym zawodzie  podczas ostatnich 10 lat

  Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku może wynieść do 3 miesięcy (w szczególnych przypadkach zastrzega się możliwość wydłużenia oczekiwania do 4 miesięcy). Złożenie niektórych wniosków może wiązać się z kosztami, które musi ponieść pracownik, przykładowo: pielęgniarz - 313 koron. W przypadku odrzucenia wniosku ubiegający się powinien otrzymać uzasadnienie oraz ścieżkę odwoławczą od decyzji.

   

  Informacje nt. uznawania kwalifikacji zawodowych można uzyskać  w Danish Agency for Universities and Internationalisation (tel. (+45) 33 95 12 00, e-mail:  kontaktpunkt@ui.dk ).

   

  Należy pamiętać, że duńska instytucja może uzależnić uznanie kwalifikacji zawodowych od zastosowania przez wnioskodawcę środka wyrównawczego (przystąpienia do testu umiejętności lub odbycia stażu adaptacyjnego trwającego nie dłużej niż trzy lata) w następujących trzech przypadkach:

   

  • okres kształcenia był co najmniej o rok krótszy od okresu wymaganego w przyjmującym państwie członkowskim,
  • kształcenie, które wnioskodawca odbył, obejmowało materiał zasadniczo różniący się od tego, którego opanowanie jest podstawą uzyskania dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w przyjmującym państwie członkowskim,
  • na zawód regulowany w przyjmującym państwie członkowskim składają się jedna lub więcej regulowanych działalności zawodowych, które nie wchodzą w zakres odpowiadającego mu zawodu w rodzimym państwie członkowskim wnioskodawcy, a różnica ta polega na specyficznym programie kształcenia wymaganym w przyjmującym państwie członkowskim, który obejmuje materiał zasadniczo różniący się od objętego kształceniem, które ukończył wnioskodawca.

  Przykładowe instytucje, do jakich mogą zgłosić się pracownicy wybranych zawodów regulowanych:

   

  • Elektryk - Danish Safety Technology Authority, Nørregade 63, 6700 Esbjerg
   (+45) 33732000; http://www.sik.dk/
  • Lekarz, pielęgniarka/pielęgniarz/dentysta - Danish Health and Medicines Authority, Axel Heides gade 1, 2300 København S,
   (+45) 72227400; http://www.sst.dk

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: