""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PODATKI

 • Celem uzyskania szczegółowych informacji dotyczących rozliczeń podatkowych należy kontaktować się bezpośrednio z urzędem podatkowym SKAT.

  www.skat.dk

   

  Jeśli szukają Państwo informacji o podatku dochodowym od osób prawnych zapraszamy na stronę Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kopenhadze:

   

  www.copenhagen.trade.gov.pl

   

  Dania jest krajem, w którym obciążenia podatkowe są jednymi z najwyższych w Europie. System podatkowy w Danii jest progresywny, bardzo rozbudowany i obejmuje zarówno podatki bezpośrednie (m.in. podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych), jak i podatki pośrednie (VAT, akcyza).


  Podatki pośrednie to przede wszystkim podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy, nakładany na różne kategorie towarów, opłaty rejestracyjne samochodów oraz podatek od dochodów z nieruchomości. Pobierane w Danii podatki stanowią wpływy do budżetu państwa oraz władz municypalnych.


  Podobnie jak w wielu innych państwach Unii Europejskiej, obowiązek podatkowy w Danii jest ściśle związany z rezydencją podatkową. Za duńskiego rezydenta podatkowego uznawana jest osoba, która wyrazi chęć posiadania takiej rezydencji lub też kupując dom w Danii, postanowi się tam osiedlić. Duńskim rezydentem podatkowym staje się ponadto osoba, której pobyt na terytorium Danii przekroczy sześć kolejnych miesięcy. Dania nie oferuje wakacji podatkowych ani ulg podatkowych dla inwestorów zagranicznych.

   

  Podatek od dochodów osób fizycznych

   

  Obywatele państw obcych posiadający stałe miejsce pobytu w Danii podlegają tym samym regulacjom podatkowym co obywatele duńscy. Duński system podatku od dochodów osób fizycznych rozróżnia całkowite i ograniczone zobowiązania podatkowe. Osoba podlegająca całkowitemu obowiązkowi podatkowemu w Danii jest zobowiązana do zapłacenia podatku od wszystkich dochodów, łącznie z dochodami od kapitału, uzyskanymi zarówno w Danii, jak i poza granicami kraju. Natomiast osoba podlegająca ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu opłaca podatek od dochodu uzyskanego tylko w Danii.

   

  Podstawowe kryteria określające całkowity lub ograniczony obowiązek podatkowy to pobyt stały w Danii, okres pobytu, miejsce zatrudnienia, miejsce stałej siedziby pracodawcy, rodzaj uzyskiwanego wynagrodzenia. Obowiązek podatkowy osoby fizycznej wobec duńskiego wymiaru podatkowego wygasa z dniem opuszczenia przez tę osobę terytorium Danii. Obywatelstwo osoby fizycznej nie wpływa na rodzaj posiadanego obowiązku podatkowego.


  Ogólną zasadą jest oddzielne rozliczanie podatku dochodowego przez żonę i męża pozostających w związku małżeńskim. Osoby fizyczne, które w wyniku działalności zarobkowej uzyskują dochody wyłącznie na terytorium Danii, lub nie uzyskują żadnego dochodu, są zobowiązane do złożenia zeznania podatkowego w uproszczonej formie do 1 maja po zakończonym roku podatkowym.

   

  Każda osoba fizyczna w wieku powyżej 15 lat oraz osoba poniżej 15 lat, jeśli uzyskuje własny dochód, jest zobowiązana złożyć zeznanie podatkowe za zakończony rok podatkowy w terminie do 1 lipca, jeśli termin ten nie został przedłużony na wniosek zainteresowanej osoby.

   

  Podatek od dochodów osób fizycznych składa się z dwóch części:


  – liniowego podatku municypalnego płaconego na rzecz władz lokalnych, zróżnicowanego w zależności od regionu – jego średnia stawka wynosi ok. 25,% (średnia stawka podatku municypalnego to 24,09%, natomiast średnia stawka podatku kościelnego to 0,73%);


  – progresywnego podatku płaconego na rzecz skarbu państwa, którego stawka jest uzależniona od wartości uzyskiwanego dochodu:


  • 3,64% dla dochodów wyższych od kwoty wolnej od podatku 42.900,- DKK, powiększonych o dochody od kapitału;


  • dodatkowo 15% dla dochodów wyższych od kwoty 389.900,- DKK, powiększonych o dochody od kapitału.


  Ponadto od dochodów osób fizycznych pobierany jest podatek w wysokości 8% na rzecz funduszu zatrudnienia oraz 8% składka na ubezpieczenie zdrowotne.


  Dochody osób fizycznych mogą być obciążone podatkami do poziomu 51,5% ustalonego jako maksymalny. Na każdy okres podatkowy ustalana jest kwota wolna od podatku oraz maksymalny pułap obciążeń podatkowych.


  Pracownicy zagraniczni nie posiadający stałego miejsca pracy lub nie przebywający w Danii przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, są zobowiązani do opodatkowania dochodów uzyskiwanych tylko w Danii. Natomiast pracownicy zagraniczni przebywający w Danii ponad 6 miesięcy podlegają duńskiemu obowiązkowi podatkowemu.

   
  Przy spełnieniu określonych w ustawie warunków pracownicy zagraniczni zatrudnieni czasowo w Danii mogą opodatkować uzyskiwane dochody wg liniowej stawki 25%, jednak wówczas nie mają zastosowania dopuszczalne odpisy od podstawy opodatkowania. Obowiązująca stawka 8% podatku od dochodu na fundusz zatrudnienia ma zastosowanie wobec wszystkich pracowników zagranicznych w Danii.

   

  Umowy podatkowe Danii


  W związku z faktem, iż w duńskim systemie podatkowym stosowana jest zasada dochodu globalnego, Dania zawarła ok. 80 bilateralnych umów podatkowych o unikaniu podwójnego opodatkowania, w formach przewidzianych konwencją OECD.


  W stosunkach dwustronnych pomiędzy Polską i Danią obowiązuje Konwencja między RP a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 6 grudnia 2001 roku. Ponadto, w dniu 23 października 2003 r. podpisano Porozumienie między Ministrem Finansów RP a Centralnym Zarządem Ceł i Podatków Królestwa Danii o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych.


  W dniu 7 grudnia 2009 r. został podpisany Protokół pomiędzy RP a Królestwem Danii o zmianie Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z dnia 6 grudnia 2001 r.

  Protokół wprowadził zmianę metody unikania podwójnego opodatkowania w stosunku do dochodów osiąganych przez rezydentów polskich, które na podstawie Konwencji mogą być opodatkowane w Danii. Metody zaliczenia proporcjonalnego została zmieniona na metodę wyłączenia z progresją. Dochody z dywidend, odsetek, należności licencyjnych itp. podlegają nadal metodzie zaliczenia proporcjonalnego.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: