close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • INFORMACJE KONSULARNE

 •  

  Referat ds. konsularnych Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kopenhadze

   

  Richelieus Allé 10

  DK-2900 Hellerup

  Tel: (+45)  39 46 77 00

  Fax:  (+45)  39 46 77 88

  E-mail: kopenhaga.amb.wk@msz.gov.pl

   

   

  Godziny otwarcia Wydziału Konsularnego dla interesantów:


  Poniedziałek             10.00-14.00
  Wtorek                        10.00-14.00
  Środa                           14.00-18.00
  Czwartek                    10.00-14.00
  Piątek                          10.00-14.00

   

  Informacje telefoniczne udzielane są poza godzinami obsługi interesantów:

   

  Poniedziałek        09.00-10.00 oraz od 14:00-16:00
  Wtorek                   09.00-10.00 oraz od 14:00-16:00
  Środa                      10.00-14.00
  Czwartek               09.00-10.00 oraz od 14:00-16:00
  Piątek                     09.00-10.00 oraz od 14:00-16:00
   

   

  Telefon alarmowy Wydziału Konsularnego

   

  Czynny po godzinach pracy urzędu, do niezwłocznej interwencji konsularnej w sprawach wypadków, aresztowania, zgonów polskich obywateli na terenie Danii:

   

  Tel: (+45) 20 61 19 17

   

  Zaznaczamy, że konsul przebywa poza siedzibą urzędu i uprzejmie prosimy o kontakt wyłącznie w sytuacjach nagłych i wymagających natychmiastowej interwencji. Telefon alarmowy, nie jest telefonem informacyjnym. Pod w/w numerem nie udziela się standardowych informacji, które znajdują się na stronie internetowej placówki.

   

   

  Jak możemy Państwu pomóc w sprawach nadzwyczajnych?

  W przypadku utraty paszportu lub innych dokumentów podróży konsul może, po uprzednim potwierdzeniu tożsamości, wydać paszport tymczasowy na powrót do kraju.

  W razie utraty pieniędzy konsul może:

  • pośredniczyć w nawiązaniu kontaktu z krewnymi lub znajomymi w Polsce
  • w uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie ma innych możliwości przekazania pieniędzy, wypłacić wnioskującemu kwotę, która zostanie wcześniej wpłacona przez krewnych lub znajomych na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie
  • jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach udzielić pożyczki konsularnej na zakup biletu na powrót do Polski najbardziej ekonomicznym środkiem transportu.

  W przypadku konfliktu z pracodawcą konsul może ułatwić kontakt ze związkami zawodowymi, inspekcją pracy czy innymi miejscowymi instytucjami zajmującymi się obroną praw pracowniczych w Danii.

  W przypadku zatrzymania, aresztowania lub pozbawienia wolności turysta ma prawo wnioskować o kontakt z konsulem. Konsul zadba o to, aby obywatel RP nie był traktowany gorzej niż obywatel państwa, w którym przebywa. Na wniosek zatrzymanego konsul może:

  • powiadomić rodzinę o aresztowaniu
  • uzyskać od władz miejscowych i przekazać zainteresowanemu informację o powodach zatrzymania, przewidywanej w ustawodawstwie sankcji karnej za popełnienie zarzucanego czynu, czasie trwania procedury sądowej oraz ewentualnej możliwości zwolnienia, a także dostarczyć aresztowanemu listę adwokatów
  • utrzymywać kontakt z zatrzymanym.

  W przypadku śmierci obywatela polskiego za granicą konsul, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłego powiadamia krewnych w kraju oraz służy pomocą w załatwieniu wszelkich formalności na miejscu. W przypadku sprowadzania ciała do kraju koszty z tym związane ponosi ubezpieczyciel, natomiast w przypadku braku odpowiedniego ubezpieczenia pokrywa je wyłącznie rodzina.

   

   

  Kiedy konsul nie może pomóc?

  Niestety, nie zawsze możemy Państwu pomóc - uprawnienia konsula są ograniczone. Konsul nie może:

  • regulować jakichkolwiek zobowiązań finansowych, takich jak długi, grzywny, mandaty, koszty postępowania sądowego itp.
  • świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, banki, firmy ubezpieczeniowe oraz firmy transportowe
  • dokonywać rozliczeń podatkowych
  • pośredniczyć w uzyskaniu zgody na zatrudnienie, czy w uzyskaniu zakwaterowania
  • ingerować w konflikty dotyczące niewywiązywania się ze zobowiązań jednej ze stron wynikających z zawartych przez nie umów cywilnoprawnych (stosunek pracy, zakup usług turystycznych etc.)
  • ingerować w konflikty między małżonkami
  • dokonywać w Polsce rejestracji rozwodu uzyskanego w Danii
  • wydawać dowodu osobistego
  • pełnić funkcji adwokata lub angażować za osobę zainteresowaną pełnomocnika (może natomiast dostarczyć zainteresowanemu listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: