close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 14 sierpnia 2019

  Głosowanie za granicą w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019 r. W Danii powołano obwody głosowania z siedzibami Komisji w Kopenhadze, Aalborgu i Odense. Głosowanie odbywa się 13 października 2019 r. w godzinach 07:00-21:00. Obowiązuje rejestracja wyborców.

   

   

  Głosowanie za granicą w wyborach

  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.

   

   

  Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  w obwodach utworzonych  za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r.  w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00. 

  Obywatele polscy stale przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. 

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 1767) na terenie okręgu konsularnego referatu ds. konsularnych Ambasady RP w Kopenhadze zostały utworzone trzy obwody głosowania:

   

  1. Obwód głosowania nr 47, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Kopenhaga, Ambasada RP w Kopenhadze, Richelieus Allé 12, 2900 Hellerup;
  2. Obwód głosowania nr 48, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Aalborg, 3F Aalborg, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg;
  3. Obwód głosowania nr 49, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Odense, 3F Odense GOPS, Skibhusvej 52B, 2 Sal, 5100 Odense C

   

  Obwieszczenie Konsula RP w Kopenhadze z dnia 17 września 2019 r. o utworzeniu obwodów głosowania w okręgu konsularnym referatu ds. konsularnych Ambasady RP w Kopenhadze.

  Informacja o składzie obwodowych komisji wyborczych w Kopenhadze, Aalborgu i Odense.

   

  Osoby uprawnione do głosowania za granicą

   

   

  Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

  1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
  4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  5. posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty;
  6. zostanie wpisana do spisu wyborców.

   

  Spis wyborców

   

  Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

  Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl 

   

  Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

  1. Nazwisko
  2. Imię (imiona)
  3. Imię ojca
  4. Datę urodzenia
  5. Numer ewidencyjny PESEL
  6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
  7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
  8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

  W zgłoszeniu należy wskazać w którym obwodzie głosowania wyborca zamierza oddać głos.

   

  Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

   

  bądź do referatu ds. konsularnych Ambasady RP w Kopenhadze:

  1. telefonicznie, nr tel.: +45 39 46 77 38, + 45 39 46 77 32, + 45 39 46 77 46, + 45 39 46 77 21
  2. e-mailowo:  kopenhaga.amb.wk@msz.gov.pl
  3. pisemnie, na adres: Richelieus Allé 12, 2900 Hellerup
  4. ustnie: w siedzibie Konsulatu
  5. faksem, nr faksu: +45 37 46 77 66.

   

  Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie), system e-wybory będzie czynny do godziny 17:00 w dniu 10 października.

   

  Zaświadczenia wydawane przez Konsula

  Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

   

  Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do referatu ds. konsularnych Ambasady RP w Kopenhadze, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

  1. e-mailowo:  kopenhaga.amb.wk@msz.gov.pl  
  2. pisemnie, na adres: Richelieus Allé 12, 2900 Hellerup
  3. faksem, nr faksu: + 45 39 46 77 66

   

   

  Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej, tj. do 11 października 2019 r. Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

   

  Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

   

                                                                        

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: